PRIVACY STATEMENT CREATIONLAB.

Creationlab, 
gevestigd aan:  
Kapucijnenhof 63

4904 RA Oosterhout
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.creationlab.eu 
Kapucijnenhof 63
4904 RA Oosterhout  +31 613537762

Diana van Raaij is de Functionaris Gegevensbescherming van Creationlab Zij is te bereiken via diana@creationlab.eu.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Creationlab verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Waarom we deze persoonsgegevens verzamelen:

- Het afhandelen van jouw betaling. Factureren
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het verzorgen van drukwerk en afleveren op het juiste adresBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verzamelen geen gegevens over onze websitebezoekers.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via diana@creationlab.eu, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Creationlab verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling. Factureren
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het verzorgen van drukwerk en afleveren op het juiste adresGeautomatiseerde besluitvorming.

Creationlab neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creationlab) tussen zit. Creationlab gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
  • Excel voor het aanleggen van een klantenbestand. We leggen vast: N.A.PC.W., telefoon nummer en e-mail adres. Reden: overleg plegen met de klant mbt. ontwerpen die ik maak iov de klant, facturen van de klant, mailen en eventueel drukwerk laten bezorgen.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Creationlab bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.
  • 5 jaar bewaren we de klantgegevens (N.A.PC.W., tel.nr. en e=mal adres) na laatste opleverdatum van het ontwerp. EEA in verband met vervolg opdrachten en wijzigingen achteraf.


Delen van persoonsgegevens met derden.

Creationlab verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Creationlab gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creationlab en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar diana@creationlab.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Creationlab wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Creationlab neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via diana@creationlab.eu